MXCIC - Interpreter Set

Thiết bị phiên dịch 31 kênh ngôn ngữ MXCIC
Thành phần của hệ thống MXC

32 kênh ngôn ngữ (nền + 31 kênh phiên dịch) Kỹ thuật sốISO: 20109
Hình ảnh lắp đặt thực tế
Thiết bị phiên dịch 31 kênh ngôn ngữ MXCIC
Thiết bị phiên dịch 31 kênh ngôn ngữ MXCIC